Referencje

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku oświadcza, że firma: “Bracia Strzelczyk”… zrealizowała na rzecz Podlaskiego Oddziału  Straży Granicznej roboty budowlane na zadaniu "Budowa wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel" oraz "Realizacja pomieszczenia o kształcie walca na wieży obserwacyjnej w m. Nowodziel" (...).

Zakres prac obejmował m. in.::

Wykonanie robót rozbiórkowych
Wykonanie fundamentów pod wieżę i kontenery
Wykonanie, dostawa i montaż stalowej konstrukcji wieży o wysokości 55,61m npt
Wykonanie pomieszczenia w kształcie walca na wieży (poziom 38,5m npt)
Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z utwardzeniem terenu kostką betonową, miejscami postojowymi i drogą dojazdową
Wykonanie, dostawa i montaż ogrodzenia terenu
Dostawa i instalacja kontenera teletechnicznego wraz z wyposażeniem
Dostawa i instalacja kontenera agregatu
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu awaryjnego zasilania (agregat)
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu awaryjnego zasilania (UPS-y)
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów: CCTV, PPOŻ, SSWiN
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu ochrony perymerycznej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu łączności bezprzewodowej (radiolinia)
Dostawa i wykonanie systemu łączności radiowej
Dostawa i wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz z łączem światłowodowym
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zdalnych stanowisk nadzoru
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu BMS
Dostawa i wykonanie przyłączy niskiego napięcia
Dostawa i wykonanie kanalizacji elektrycznej
Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu ogrzewania dachu pomieszczenia na wieży

Zadanie zrealizowano w okresie: wrzesień - grudzień 2018r.
...

Powierzone prace zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z dokumentacją budowlaną i wiedzą techniczną. Firma posiada potencjał techniczny i organizacyjny gwaantujący prawidłowe wykonanie robót.

Pobierz pełny dokument referencji.

PŁK. SG Grzegorz Biziuk KOMENDANT PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Informujemy, że firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na “Budowę wieży obserwacyjnej w miejscowości Bobrowniki wraz z wyposażeniem” wykonała prace obejmujące:

Budowa wieży obserwacyjnej o konstrukcji stalowej wysokości 50m n.p.t.
Prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół wieży (ogrodzenie i plac utwardzony)
Ułożenie światłowodów
Wykonanie przyłącza obiektu oraz zasilanie i montaż szafy z zabezpieczeniami elektrycznymi wieży
Dostawa i montaż urządzeń łączności radiowej
Dostawa i montaż zestawu obserwacji technicznej (kamera termowizyjna, kamera dzienna, dalmierz laserowy, głowica optoelektroniczna) wraz z rejestratorem obrazów do kamer
Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

Prace zostały wykonane na działającym przejściu granicznym – BOBROWNIKI

Budowa była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych.

Wszystkie powierzone prace zostały wykonane zgodnie z zawartą umową, sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i prawidłowo ukończone. Całość została zrealizowana starannie i estetycznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Firma “Bracia Strzelczyk” wykonała prace umowne w terminie.

Pobierz pełny dokument referencji.

PŁK. SG STANISŁAW SUPIŃSKI ZASTĘPCA KOMENDANTA PODLASKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ W BIAŁYMSTOKU

Zaświadczam, że na podstawie zawartej umowy… wykonawca “Bracia Strzelczyk”… zrealizował dostawę systemów optoelektronicznych wraz z instalacją…

Realizacja ww.systemów nastąpiła w terminie 7 stycznia 2015 – 25 luty 2015r.

Sprzęt został dostarczony i zainstalowany w Placówkach Straży Granicznej w lokalizacjach: Terespol, Bohukały, Włodawa i Medyka.

W czasie realizacji inwestycji wykonawca wykazał się posiadaniem wiedzy i doświadczeniem w zakresie realizacji przedmiotu umowy, zamówienie w ww. lokalizacjach zostało zrealizowane należycie, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Pobierz pełny dokument referencji.

PŁK. SG BRONISŁAW MAZUR DYREKTOR BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

Potwierdzam, iż firma “Bracia Strzelczyk”… w ramach umowy… zawartej na wybudowanie Ośrodka kolokowanych radarów dozorowania dla lokalizacji Poznań oraz Ośrodka kolokowanych radarów dozorowania dla lokalizacji Wrocław, wykonała prace obejmujące:

Wykonanie żelbetowych wież radarowych metodą ślizgową.
Montaż zewnętrznych konstrukcji stalowych oraz wewnętrznych układów komunikacyjnych.
Montaż wind osobowo-towarowych.
Montaż kontenerów technicznych: radarowego, energetycznego i agregatu wraz z systemem klimatyzacji i wentylacji powietrza,
Wykonanie zasilania energetycznego, kanalizacji teletechnicznej, instalacji włamania, ppoż, dostępu i TV przemysłowej.
Montaż urządzeń teletechnicznych i infrastruktury światłowodowej.
Montaż radiolinii.

Wszystkie powierzone prace wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. Prace prowadzone były w okresie listopad 2011 – czerwiec 2012 i zostały ukończone.

Pobierz pełny dokument referencji.

MAGDALENA JAWORSKA P.O. PREZESA POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ